2021 in vogelvlucht

Nog steeds in de ban van corona

Voor iedereen geldt dat 2021 opnieuw een bewogen jaar was als gevolg van de coronapandemie. Een jaar dat verdeeldheid in de samenleving bracht over zaken als lockdowns, een avondklok, vaccinaties, nieuwe virusvarianten en boosterprikken. Ondanks dat het coronavirus en de bijbehorende maatregelen aanhielden, was 2021 in financieel opzicht een goed jaar voor pensioenfondsen. De nieuw ontwikkelde vaccins zorgden voor een geleidelijke heropening van de wereldeconomie en samen met de aanhoudende steunmaatregelen van de overheid zorgde dit voor een snel en krachtig herstel van de economie. De financiële gezondheid van PME verbeterde het afgelopen jaar, maar is helaas nog onvoldoende om de pensioenen te kunnen laten stijgen.

Overgang pensioenadministratie naar nieuwe uitvoerder

Onze pensioenuitvoering (pensioenadministratie en de klantbediening) doen wij niet zelf, maar hebben wij uitbesteed aan een professionele partij. Eind 2020 besloten wij om de pensioenuitvoering per 1 januari 2022 onder te brengen bij een nieuwe uitvoerder. Het jaar 2021 stond daarom voor ons in het teken van (besluitvorming over) de transitie, zoals data-overdracht en het inrichten van nieuwe processen. Werkgevers werden vanaf medio 2021 al geïnformeerd over de veranderende gegevensaanlevering (vanaf 1 januari 2022 werken wij met de Uniforme Pensioenaangifte, UPA). Deelnemers en gepensioneerden ontvingen in december 2021 een brief met onder meer de nieuwe contactgegevens en een nieuw pensioennummer.

Stoppen met beleggingen in olie en gas

Eind juni 2021 namen wij een belangrijk besluit. Als eerste grote pensioenfonds verkochten wij alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning. Op 3 september 2021 maakten wij bekend dat alle beleggingen in bedrijven in de fossiele olie- en gaswinning verkocht waren, dat we meer gaan beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken (zoals netbeheer en energieopslag) én dat ons dialoogprogramma zich in het vervolg gaat richten op de grootverbruikers van fossiele energie (in plaats van op de olie- en gassector zelf). Omdat wij wisten dat dit besluit op veel reacties kon rekenen, is op onze website uitgebreide informatie te vinden over de achtergronden van dit besluit en de aanpak.

Voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel

Er is ons alles aan gelegen dat er ook in de toekomst een gedegen pensioen is voor al onze deelnemers en gepensioneerden. Het nieuwe pensioenstelsel draagt daaraan bij, door de toekomstbestendigheid van pensioen te versterken. We willen wel dat de overgang naar het nieuwe stelsel soepel verloopt. Vanuit dit perspectief hebben wij begin 2021 het consultatiedocument van de Wet toekomst pensioenen kritisch beoordeeld. Wij beoordeelden het conceptwetsvoorstel op de criteria ‘collectief en solidair’, evenwichtig, deelnemersgericht, uitvoerbaar en uitlegbaar. Zeker bij die laatste twee criteria zien wij nog aandachtspunten. Een samenvatting van onze reactie publiceerden wij op onze website.

Het jaar 2021 gebruikten wij ter voorbereiding en oriëntatie op (besluitvorming over) het nieuwe pensioenstelsel, waarbij het hele jaar speciale aandacht uitging naar het delen van kennis over het nieuwe stelsel in het bestuur, met het verantwoordingsorgaan en met sociale partners. De eerste weken van het jaar stonden in het teken van het bestuderen van de internetconsultatie Wet toekomst pensioenen.

Ook betrokken wij al deelnemers, slapers en gepensioneerden in deze fase van oriëntatie op het nieuwe stelsel. In de zomer hielden wij interviews met 22 actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden over onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel en mogelijke kenmerken van de toekomstige pensioenregelingen.

Daarnaast voerden wij in het vierde kwartaal 2021 een groot risicobereidheidsonderzoek uit onder deelnemers en gepensioneerden. Van de bijna 162.000 geselecteerde deelnemers van PME, deden ruim 17.000 mensen mee aan het onderzoek. De resultaten zijn hier te vinden.

Organisatorische ontwikkelingen

In 2021 waren er veel wijzigingen in onze bestuurssamenstelling. Roos Vermeij verruilde in februari 2021 haar functie als uitvoerend bestuurder pensioenbeleid en -communicatie voor de functie van wethouder Economie, wijken en kleine kernen in Rotterdam. Op 1 juli 2021 liep de zittingstermijn af van de niet-uitvoerende bestuurders Lex Raadgever en Wouter Vlasblom. En in 2021 werd ook duidelijk dat niet-uitvoerend bestuurder Willem van Houwelingen niet meer terug zou keren in het bestuur.

Alle vacatures in het bestuur werden in 2021 ook weer ingevuld. Peggy Wilson (per 6 juli 2021), Rik Grutters (per 10 juni 2021) en Fridoline van Binsbergen (per 20 augustus 2021) werden als niet-uitvoerend bestuurders benoemd. Met de aanstelling van Alae Laghrich als uitvoerend bestuurder met de portefeuille Risicomanagement, IT, Governance, Compliance, Financiën en bedrijfsvoering (CFRO), is per 1 januari 2022 ook het uitvoerend bestuur weer compleet.

Op 26 december 2021 overleed onze oud-voorzitter Franswillem Briët. Franswillem was van 2011 tot en met 2019 bestuursvoorzitter van ons fonds. Als eerste onafhankelijk voorzitter speelde hij een belangrijke rol in de verdere professionalisering van ons fonds en het bestuur. Hij werd door ons zeer gewaardeerd door zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn deskundigheid en collegialiteit.

Code Pensioenfondsen

PME wijkt op drie onderdelen af van de Code Pensioenfondsen. Ten eerste kent PME een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. Hiermee waarborgt PME de onafhankelijke positie van de voorzitter. Ten tweede is in 2021 de diversiteitsdoelstelling binnen het verantwoordingsorgaan niet behaald. Wel voldeed het bestuur aan deze doelstelling. Het verantwoordingsorgaan heeft nog geen vrouw en een lid jonger dan 40 jaar. De benoemende organisaties zijn zich bewust van het diversiteitsbeleid en werken aan een duurzame oplossing. Een laatste afwijking van de Code Pensioenfondsen is dat onze uitvoerende bestuursleden (in dienst van het fonds) vaker dan twee keer kunnen worden herbenoemd, als het niet-uitvoerende bestuur daartoe besluit.

Vooruitblik

In het jaar 2022 wordt de overdracht van de pensioenadministratie naar de nieuwe pensioenuitvoerder helemaal afgerond. Systemen en processen worden gefaseerd geoperationaliseerd. Wij vertrouwen erop dat onze dienstverlening aan onze werkgevers, deelnemers en gepensioneerden snel het gewenste niveau bereikt.

In 2022 maken we ons – samen met sociale partners – op voor de eerste besluitvorming rondom de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee kunnen we de toekomstige pensioenregelingen verder gaan invullen. Wij willen zo snel als mogelijk over naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat dit eerlijker en transparanter is en eerder kans geeft op een verhoging van de pensioenen (al kunnen de pensioenen in slechte tijden ook eerder omlaag). Een betere kans op een pensioen dat meegroeit met de stijgende prijzen is meer dan ooit nodig, want de inflatie is ongekend hoog en de PME-pensioenen zijn al sinds 2009 niet meer verhoogd.

In de tussentijd hopen wij op positieve resultaten van onze beleggingen, zodat ook wij weer gaan toekomen aan het verhogen van de uitkeringen. Helaas leven we in onzekere tijden en werd de wereld begin 2022 verrast door de Russische inval in Oekraïne. Een daad die wij scherp veroordelen. Wij zijn geschokt en bezorgd over het geweld dat we zien en de verwoestende impact die dit heeft op mensenlevens, de bedreiging voor de internationale veiligheid en de gevolgen voor de financiële markten.

Het bestuur stelde eind 2020 het nieuwe strategische meerjarenplan 2020 – 2025 vast met ambitieuze doelstellingen. In 2021 zijn hierin de eerste stappen gezet door onder meer de pensioenadminstratie over te brengen naar een nieuwe uitvoerder.

…in 2025…

Goed

 • is onze ambitie over het pensioenresultaat realistisch en haalbaar
 • kennen we de behoeften van werkgevers en deelnemers  
 • is onze regeling eenvoudig, goed ­uitlegbaar en uitvoerbaar
 • voldoet onze moderne pensioenuitvoering aan de wensen van stakeholders en is deze klaar voor het nieuwe stelsel
 • is onze beleggingsportefeuille ingericht om ook in het nieuwe stelsel voldoende rendement te halen tegen beheerste risico’s

Persoonlijk

 • is onze klantbediening verregaand gedigitaliseerd én is er – indien gewenst – ruimte voor persoonlijk contact
 • verdiepen deelnemers zich in pensioen bij belangrijke life-events en maken zij bewuste keuzes
 • waarderen onze deelnemers onze informatiemiddelen en kanalen. En is het vertrouwen in PME vergroot
 • zien en voelen werkgevers pensioen als een waardevol onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en zien zij PME als een goede partner en dienstverlener

Duurzaam

 • wordt PME gezien als een betrokken aandeelhouder die bedrijven aanspreekt op negatieve impact op natuur of samenleving
 • wordt PME gezien als een duurzaam fonds en is de CO₂-uitstoot van onze portefeuille t.o.v. 2015 met 50% teruggebracht
 • is onze positieve impact beleggingsportefeuille gegroeid naar € 3 miljard
 • verloopt de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille volgens de routekaart

Betaalbaar

 • hebben we de vastgestelde kaders toegepast en zijn de ambitie en premie voor pensioen in evenwicht
 • zijn onze kosten per beleggingscategorie nog steeds onder het gemiddelde (NL) marktconforme niveau
 • zijn onze kosten voor pensioenuitvoering verlaagd tot het gemiddelde niveau van onze peers

 

…in 2025…

Goed

 • is onze ambitie over het pensioenresultaat realistisch en haalbaar
 • kennen we de behoeften van werkgevers en deelnemers
 • is onze regeling eenvoudig, goed ­uitlegbaar en uitvoerbaar
 • voldoet onze moderne pensioenuitvoering aan de wensen van stakeholders en is deze klaar voor het nieuwe stelsel
 • is onze beleggingsportefeuille ingericht om ook in het nieuwe stelsel voldoende rendement te halen tegen beheerste risico’s

Persoonlijk

 • is onze klantbediening verregaand -gedigitaliseerd, én is er – indien gewenst – ruimte voor persoonlijk contact
 • verdiepen deelnemers zich in pensioen bij belangrijke life-events en maken zij bewuste keuzes
 • waarderen onze deelnemers onze -informatiemiddelen en kanalen. En is het vertrouwen in PME vergroot
 • zien en voelen werkgevers pensioen als een waardevol onderdeel van de -arbeidsvoorwaarden en zien zij PME als een goede partner en dienstverlener

Duurzaam

 • wordt PME gezien als een betrokken aandeelhouder die bedrijven aanspreekt op negatieve impact op natuur of samenleving
 • wordt PME gezien als een duurzaam fonds en is de CO₂-uitstoot van onze portefeuille t.o.v. 2015 met 50% teruggebracht
 • is onze positieve impact beleggingsportefeuille gegroeid naar € 3 miljard
 • verloopt de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille volgens de routekaart

Betaalbaar

 • hebben we de vastgestelde kaders toegepast en zijn de ambitie en premie voor pensioen in evenwicht
 • zijn onze kosten per beleggingscategorie nog steeds onder het gemiddelde (NL) marktconforme niveau
 • zijn onze kosten voor pensioenuitvoering verlaagd tot het gemiddelde niveau van onze peers

 

Nicole Beuken, onafhankelijk voorzitter PME

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2021. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next