KERNCIJFERS – MEERJARENOVERZICHT

Kerncijfers – meerjarenoverzicht

Werkgevers 
2023
2022
2021
2020
2019
(aantallen per 31 december)
         
Aangesloten werkgevers 
1.533
1.527
1.466
1.432
1.393
           
Deelnemers en pensioengerechtigden 
2023
2022
2021
2020
2019
(aantallen per 31 december)
         
Deelnemers verplichte regeling (1)
183.003
174.425
168.639
165.852
164.501
- premiebetalend
175.068
166.408
160.799
158.002
156.512
-
premievrij vanwege arbeidsongeschiktheid
7.935
8.017
7.840
7.850
7.989
           
Gewezen deelnemers (2)
272.917
270.087
270.973
294.422
294.270
           
Pensioengerechtigden (3)
168.012
168.054
168.356
166.987
167.036
Ouderdomspensioen (incl. TOP-regeling)
113.940
113.875
113.061
111.328
110.611
Partnerpensioen
52.181
52.463
53.718
54.062
54.815
Wezenpensioen
1.891
1.716
1.577
1.597
1.610
           
Totaal deelnemers (1+2+3)
623.932
612.566
607.968
627.261
625.807
           
Gemiddeld salaris actieve deelnemers (in €)
56.000
51.600
49.900
50.300
46.100
Gemiddelde leeftijd actieve deelnemers
45,8 jaar
46,0 jaar
45,8 jaar
45,8 jaar
46,1 jaar
Premies 
 
2023
2022
2021
2020
2019
Premiepercentages
           
Premie ouderdoms- en partnerpensioen 
 
27,98%
27,98%
27,59%
22,7%
22,7%
Premie overgangsregeling VPL
 
-
-
-
3,712%
2,32%
Premiebijdragen (Bedragen x € 1 miljoen)
           
Premie ouderdoms- en partnerpensioen
 
1.973
1.740
1.619
1.310
1.164
Premie overgangsregeling VPL
 
-
-
-
207
115
Vrijwillige verzekeringen en koopsommen
 
57
52
54
93
53
Premie-inkomen totaal
 
2.030
1.792
1.673
1.610
1.332
Premievorderingen (Bedragen x € 1 miljoen)
           
Te vorderen premiebijdragen
 
390
344
22
25
25
Te vorderen premiebijdragen in % van het totale premie-inkomen
 
19,2%
19,2%
1,3%
1,6%
1,9%
             
Overig (Bedragen x € 1)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Salarisgrens
89.382
86.202
81.010
79.719
78.348
74.327
Maximumloon
137.800
128.810
114.866
112.189
110.111
107.593
Franchise
17.545
16.322
14.802
14.554
14.554
14.554
Uitkeringen
2023
2022
2021
2020
2019
Uitkeringen (Bedragen x € 1 miljoen)
         
Uitkeringen ouderdomspensioen
1.176
1.070
1.031
993
958
Uitkeringen partnerpensioen
279
255
250
245
242
Uitkeringen wezenpensioen
4
3
3
3
3
Uitkeringen inzake Anw-pensioen
4
4
4
4
4
Afkopen
5
5
10
9
7
Uitkeringen totaal
1.468
1.337
1.298
1.254
1.214
           
Gemiddelde uitkeringen (Bedragen x € 1)
         
Uitkeringen ouderdomspensioen
10.331
9.428
9.227
8.982
8.695
Uitkeringen partnerpensioen
5.402
4.873
4.632
4.497
4.403
Uitkeringen wezenpensioen
2.286
2.118
1.992
1.976
1.990
Afkopen
1.968
2.408
2.326
2.350
1.862
           
Waardeoverdrachten en afkopen
2023
2022
2021
2020
2019
(Bedragen x € 1 miljoen)
         
Waardeoverdrachten inkomend
159
156
103
26
33
Waardeoverdrachten uitgaand
78
209
126
8
54
           
Afkopen (aantal)
2.204
2.213
4.336
3.918
3.602
           
Uitvoeringskosten
2023
2022
2021
2020
2019
(Bedragen x € 1 miljoen)
         
Pensioenuitvoeringskosten regulier
34
31
37
40
39
Pensioenuitvoeringskosten eenmalig/project
2
3
9
-
-
Directe beleggingskosten
67
62
61
62
70
Totaal kosten in jaarrekening
103
96
107
102
109
           
Integrale vermogensbeheerkosten1 
(Bedragen x € 1 miljoen) 
208
262
352
276
216
- waarvan vermogensbeheerkosten
183
222
318
215
182
- waarvan transactiekosten
25
40
34
62
34
           
Integrale vermogensbeheerkosten1 
(in % van gemiddeld belegd vermogen)
0,404%
0,485%
0,572%
0,49%
0,41%
- waarvan vermogensbeheerkosten
0,355%
0,411%
0,517%
0,38%
0,35%
- waarvan transactiekosten
0,049%
0,074%
0,055%
0,11%
0,07%
           
Pensioenuitvoeringskosten 
(uitgedrukt in euro per deelnemer)2
         
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer
103
100
137
119
116
- waarvan incidenteel
6
10
27
0
0
           
Totale kosten ratio (totaal kosten excl. transactiekosten in % gem.belegd vermogen)
0,43%
0,47%
0,65%
-
-
1 Dit zijn directe en indirecte beleggingskosten. De indirecte beleggingskosten zijn de kosten die verrekend zijn met het rendement
op de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in de jaarrekening gepresenteerd, maar worden wel toegelicht in het bestuursverslag.
Er is sprake van afrondingsverschillen in de onderliggende specificatie van ­vermogensbeheer- en transactiekosten.
2 Het aantal deelnemers is hierbij de som van de actieve en pensioengerechtigde deelnemers
Pensioenverplichtingen en pensioenvermogen
2023
2022
2021
2020
2019
(bedragen x € 1 miljoen)
         
           
Pensioenverplichtingen
         
Deelnemers
20.778
18.369
26.487
29.087
24.820
Gewezen deelnemers
10.592
9.833
13.340
14.079
12.167
Pensioengerechtigden
18.564
16.871
19.499
19.924
18.687
Gemoedsbezwaarden
5
4
4
4
4
Totaal pensioenverplichtingen (A)
49.939
45.077
59.330
63.094
55.678
           
Marktrente verplichtingen (UFR)
2,31%
2,55%
0,57%
0,20%
0,75%
           
Overige voorzieningen (VPL)
-
-
-
-
211
           
Algemene reserve (B)
4.707
4.670
4.953
(1.491)
(630)
           
Vermogen t.b.v. dekkingsgraad (C)
(C=A+B)
54.646
49.747
64.283
61.603
55.048
           
Dekkingsgraad
2023
2022
2021
2020
2019
(per 31 december)
         
Dekkingsgraad (D = C / A)
109,4%
110,4%
108,3%
97,6%
98,9%
Beleidsdekkingsgraad
113,3%
111,7%
103,2%
92,3%
96,9%
Reële dekkingsgraad
83,7%
84,7%
83,6%
75,7%
78,1%
Minimum vereiste dekkingsgraad
104,4%
104,3%
104,3%
104,3%
104,3%
Vereiste dekkingsgraad
119,1%
119,8%
118,2%
117,0%
118,5%
Beleggingen
2023
2022
2021
2020
2019
Samenstelling ­portefeuille1
(Bedragen x € 1 miljoen)
 
in%
 
in %
 
in %
 
in %
 
in %
Vastgoedbeleggingen
3.416
6.3%
3.322
6,7%
2.494
3,9%
2.238
3,7%
2.265
4,1%
Aandelen
17.717
32,7%
15.894
32,3%
24.503
38,3%
21.768
35,7%
20.614
37,5%
Vastrentende waarden
31.657
58,5%
27.803
56,4%
36.102
56,4%
36.409
59,7%
31.397
57,2%
Overige beleggingen
1.339
2,5%
2.253
4,6%
878
1,4%
562
0,9%
687
1,2%
Totaal belegd vermogen
54.129
100%
49.272
100%
63.977
100%
60.977
100,0%
54.963
100%
                     
Totaal rendement
per categorie1
(Bedragen x € 1 miljoen)
 
in %
 
in %
 
in %
 
in %
 
in %
Vastgoedbeleggingen
(368)
(7,88%)
82
4,48%
255
11,3%
51
2,9%
179
8,5%
Aandelen
2.075
13,96%
(2.291)
(12,53%)
5.550
23,7%
2.010
12,0%
4.178
25,9%
Vastrentende waarden
2.522
8,01%
(12.830)
(31,13%)
(3.539)
(7,6%)
4.015
10,9%
4.199
15,2%
Overige beleggingen
71
9,40%
145
15,96%
129
11,3%
(62)
(13,4%)
(49)
(26,1%)
Totaal rendement belegd vermogen
4.300
 
(14.894)
 
2.395
 
6.014
 
8.507
 
                     
Rendement over totaal belegd vermogen
                   
Totaal rendement
8,7%
 
(23,3%)
 
3,9%
 
10,9%
 
18,3%
 
- waarvan direct rendement
1,86%
 
1,89%
 
2,0%
 
2,0%
 
2,4%
 
                     
Z-score
                   
Z-score per jaar
-0,81
 
0,57
 
0,87
 
0,38
 
0,33
 
Performancetoets
1,88
 
2,39
 
2,20
 
1,98
 
2,01
 
1 In de kerncijfers en het bestuursverslag worden de beleggingscategorieën (samenstelling en rendement) gepresenteerd conform de wijze waarop het (strategisch) beleggingsbeleid wordt vormgegeven. Het beleggingsbeleid is in hoofdstuk Duurzaam en verantwoord beleggen nader toegelicht. 
Arrow-prev Arrow-next