JAARREKENING 2023

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Ultimo 2023 staan voor € 631 miljoen aan toekomstige verplichtingen uit in verband met vastgoedbeleggingen (ultimo 2022: € 909 miljoen).

PME heeft een commitment van € 2.440 miljoen afgegeven inzake het Nederlandse Hypothekenfonds. De commitment heeft een looptijd van onbepaalde tijd. Hiervan is tot en met ultimo 2023 € 2.403 miljoen opgenomen (2022: € 2.388 miljoen). Tevens heeft PME een toekomstige verplichting inzake een belegging in het bedrijfsleningenfonds van € 27 miljoen (2022: € 27 miljoen). Ten slotte heeft PME een commitment afgegeven van € 1.300 miljoen inzake infrastructuur leningen. Hiervan is in 2023 € 831 miljoen opgenomen (2022: € 339 miljoen).

Onder de andere overige beleggingen zijn beleggingen in infrastructuur en bosbouw gepresenteerd. Ultimo 2023 bedroegen de niet in de balans opgenomen beleggingsverplichtingen inzake overige beleggingen € 1.846 miljoen (2022: € 1.675 miljoen). Deze verplichtingen zijn maximale bedragen die op basis van afgesloten contracten kunnen worden gevraagd te storten. De uiteindelijk hieruit voortvloeiende beleggingen zijn onzeker voor wat betreft de werkelijke omvang en moment van opvragen.

Ultimo 2023 was er € 255 miljoen aan aandelen uitgeleend (2022: € 504 miljoen). Voor het risico van niet-teruglevering worden adequate zekerheden gevraagd en gekregen. Deze zekerheden (€ 263 miljoen aan staatsobligaties ultimo 2023 en € 522 miljoen ultimo 2022) zijn niet in de balans opgenomen. Het onderpand heeft minimaal een rating van AA volgens S&P.

Ultimo 2023 was er voor € 1.436 miljoen aan obligaties uitgeleend (2022: € 1.393 miljoen). Voor het risico van niet- teruglevering worden adequate zekerheden gevraagd en verkregen. Deze zekerheden (€ 1.486 miljoen aan staatsobligaties ultimo 2023 en € 1.447 miljoen ultimo 2022) zijn niet in de balans opgenomen. Het onderpand heeft minimaal een rating van AA volgens S&P.

Uitvoeringsovereenkomsten

Administratiekosten

Voor het voeren van de administratie heeft het fonds in 2022 een overeenkomst met TKP Pensioen B.V. afgesloten. Er is een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, met een opzeg­termijn van 12 maanden (zonder opzeg­vergoeding). De tarieven worden jaarlijks overeengekomen. De begrote vergoeding voor 2024 bedraagt € 26 miljoen (incl. btw).

Vermogensbeheer

Met de vermogensbeheerder MN Services Vermogensbeheer B.V. is een beheerovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan met een opzegtermijn van één jaar. Voor 2024 bedraagt de overeengekomen vergoeding € 32,5 miljoen (excl. btw).

Aan vastgoedbeheerder Syntrus Achmea Real Estate (ARE) is een vergoeding op jaarbasis verschuldigd, gebaseerd op omvang van het belegd vermogen (NAV < 1 miljard: 0,40%; NAV € 1 - € 2 miljard: 0,38%; NAV > € 2 miljard: 0,36%).

Huurovereenkomst

PME is in 2021 een huurovereenkomst aangegaan een periode van 5 jaar, het contract loopt af op 30 november 2026. Een huurbedrag van € 204 duizend vervalt binnen 1 jaar. De totale verplichting tot het einde van de looptijd is € 595 duizend exclusief inflatiecorrectie.

Arrow-prev Arrow-next