JAARREKENING 2023

Toelichting op de staat van baten en lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

Baten
   
2023
2022
13
Premiebijdragen (werkgevers en werknemers)
       
 
De premiebijdragen zijn als volgt:
       
 
Verplichte pensioenregeling
1.958
 
1.739
 
 
Pensioenpremie voorgaande jaren
15
 
1
 
 
Voortgezette verzekering (incl. FVP)
-
 
-
 
 
Vrijwillige verzekering
50
 
42
 
 
Anw en WIA
7
 
9
 
     
2.030
 
1.791
 
Koopsommen
 
-
 
1
 
Totaal
 
2.030
 
1.792
 
Het premiepercentage van de verplichte regeling is 27,98% (2022: 27,98%) van de pensioengrondslag. De premieopbrengsten zijn niet gesplitst naar een werkgevers- en een werknemersdeel, omdat de totale premie volgens overeenkomst aan de werkgevers in rekening wordt gebracht. Een deel van de premie wordt door de werkgevers ingehouden op het salaris van de werknemers.

Samenstelling premiebijdragen:
De verantwoorde premiebijdrage (€ 2.030 miljoen) exclusief premies voor WIA-excedent en Anw (€ 7 miljoen), bedraagt € 2.023 miljoen. Dat is de feitelijke premie ter dekking van de pensioenopbouw.

Kostendekkende premie:
De benodigde kostendekkende premie wordt bepaald op basis van de in het boekjaar geldende rentetermijnstructuur. De gedempte kostendekkende premie 2023 is vastgesteld op basis van 1,57% (2022: 1,57%). Dat is het saldo van een verwacht rendement van 3,5% en een prijsinflatie van 1,9%. De (gedempte) kostendekkende premie voor de verplichte regeling en aanvullende regeling is als volgt samengesteld:    
   
2023
2022
   
benodigde
DNB-RTS
gedempte
1,57% vast
benodigde
DNB-RTS
gedempte
1,57% vast
 
Kosten pensioenopbouw
1.625
1.981
2.277
1.749
 
Opslag uitvoeringskosten
17
17
15
15
 
Solvabiliteitsopslag
322
-
414
-
 
Totaal
1.964
1.998*
2.706
1.764*
 
Feitelijke premie ter dekking van pensioenopbouw
2.023
2.023
1.783
1.783
           
 
Marge tussen feitelijke premie en kostendekkende premie
59
25
(923)
19
 
* dit bedrag is gelijkgesteld aan de gedempte kostendekkende premie (ex-ante).
 
De kosten voor de pensioenopbouw betreft de actuarieel benodigde premie voor de opbouw van ­aanspraken en risicopremies. De feitelijke premie van de verplichte regeling bedraagt 27,98% van de pensioengrondslag voor 2023. De gedempte kostendekkende premie (ex-ante) voor 2023 bedraagt 27,88% (2022: 27,68%) van de pensioengrondslag. Aangezien het premiebeleid gebaseerd is op de gedempte kostendekkende premie (ex-ante), voldoet de feitelijke premie ter dekking van pensioenopbouw aan het vastgestelde premiebeleid in de ABTN. Het quotiënt van enerzijds de feitelijke premie ter dekking van pensioenopbouw (exclusief de opslag uitvoeringskosten) en anderzijds de kosten van de pensioenopbouw op basis van de rentetermijnstructuur (RTS) geeft de premiedekkingsgraad weer. De premiedekkingsgraad in 2023 wordt berekend op basis van de RTS per 31 oktober 2022 (het toetsmoment) en bedraagt 121% (31 oktober 2021: 73%).
   
2023
2022
14
Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds
       
 
Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds
 
4.293
 
(14.900)
           
   
2023
 
Beleggingscategorie
Direct 
resultaat
Indirect
resultaat
Kosten
Totaal
resultaat
 
Vastgoed beleggingen
81
(441)
(8)
(368)
 
Aandelen
306
1.687
(14)
1.979
 
Vastrentende waarden
853
1.196
(32)
2.017
 
Derivaten
(300)
737
(1)
436
 
Overige beleggingen
18
223
(5)
236
 
Subtotaal
958
3.402
(60)
4.300
 
Toerekening algemene kosten aan beleggingsresultaat
     
(7)
 
Totaal
     
4.293
           
   
2022
 
Beleggingscategorie
Direct 
resultaat
Indirect
resultaat
Kosten
Totaal
resultaat
 
Vastgoedbeleggingen
72
18
(9)
81
 
Aandelen
357
(2.889)
(13)
(2.545)
 
Vastrentende waarden
654
(5.734)
(36)
(5.116)
 
Derivaten
131
(7.612)
(1)
(7.482)
 
Overige beleggingen
31
142
(5)
168
 
Subtotaal
1.245
(16.075)
(64)
(14.894)
 
Toerekening algemene kosten aan beleggingsresultaat
(6)
 
Totaal
     
(14.900)
 
De kosten vermogensbeheer in de bovenstaande tabel omvatten de kosten die direct bij het fonds in rekening zijn gebracht en zijn toegerekend aan de beleggingsresultaten. Deze zijn als volgt uit te splitsen:
   
2023
 
Vermogensbeheer kosten
(x € 1 duizend)
Beheerkosten
Performance fee
Transactie kosten
Overige
kosten
Totaal
 
Vastgoedbeleggingen
8.401
-
-
-
8.401
 
Aandelen
5.474
-
-
-
5.474
 
Vastrentende waarden
21.010
-
-
-
21.010
 
Overige beleggingen
3.579
-
-
2.477
6.056
 
Fiduciair kosten
16.537
-
-
-
16.537
 
Kosten bewaarloon
2.125
-
-
-
2.125
 
Doorbelasting kosten ­bestuursbureau
-
-
-
7.234
7.234
 
Totaal
57.126
-
-
9.711
66.837
 
De performance fee en de transactiekosten zijn in de jaarrekening in mindering gebracht op de indirecte beleggingsresultaten. Het totaal aan performance fee voor 2023 bedraagt € 28 miljoen (2022: € 71 miljoen). Het totaal aan transactiekosten voor 2023 bedraagt € 25 miljoen (2022: € 40 miljoen). De transactiekosten worden op verschillende manieren verkregen. Hieronder wordt per beleggingscategorie beschreven hoe de transactiekosten vastgesteld worden.
Voor de vastgoedbeleggingen Nederland zijn de transactiekosten betrouwbaar vast te stellen door middel van opgave van de manager (2023: € 0,1 miljoen; 2022: € 0,1 miljoen). Voor de beleggingen in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten worden de transactiekosten niet separaat aangeleverd en zijn daardoor niet betrouwbaar vast te stellen. Voor de categorie aandelen worden de kosten vast­gesteld op basis van facturen van brokers (2023: € 2,7 miljoen; 2022: € 3 miljoen). De kosten van vastrentende waarden worden inzichtelijk gemaakt door middel van de spread op aan- en verkopen (2023: € 18,5 miljoen; 2022: € 31,4 miljoen).
 
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een spread op basis van de gemiddelde spread per kwartaal. De kosten van derivaten worden op dezelfde manier vastgestelde als vastrentende waarden, op basis van spread (2023: € 1,7 miljoen; 2022: € 3,0 miljoen). Voor de categorie overige beleggingen worden meerdere methodes toegepast. Een deel wordt op dezelfde manier vastgesteld als vastrentende waarden, op basis van een spread (2023: € 1,2 miljoen; 2022: € 1,0 miljoen). Voor alternatieve beleggingen is dat door middel van een zogenaamd ILPA statement. Indien er geen ILPA statement beschikbaar is, dan worden de transactiekosten op basis van default CAS vastgesteld (2023: € 1,0 miljoen; 2022: € 1,1 miljoen). In totaal is 88% (2022: 92%) van de transactiekosten gebaseerd op schattingen of
voorlopige opgaves.
 
De kosten vermogensbeheer over voorgaand jaar kunnen als volgt worden uitgesplitst:
   
2022
 
Beleggingscategorie
(x € 1 duizend)
Beheerkosten
Perfor-
mance fee
Transactie kosten
Overige kosten
Totaal
 
Vastgoedbeleggingen
1.630
-
-
-
1.630
 
Aandelen
5.514
-
-
-
5.514
 
Vastrentende waarden
25.070
-
-
-
25.070
 
Overige beleggingen
3.749
-
-
1.898
5.647
 
Fiduciair kosten
16.257
-
-
-
16.257
 
Kosten bewaarloon
2.547
-
-
-
2.547
 
Doorbelasting kosten bestuursbureau
-
-
-
5.791
5.791
 
Totaal
54.767
-
-
7.689
62.456
 
Relatie jaarrekening en beleggingsbeleid
In de jaarrekening zijn de beleggingen gerubriceerd naar de aard van de financiële instrumenten. De beleggingsresultaten worden op overeenkomstige manier verantwoord. Uit het volgende overzicht blijkt de aansluiting tussen de jaarrekening enerzijds en het beleggingsbeleid anderzijds.
   
Beleggingsbeleid
Jaarrekening
 
Beleggingsresultaat
Vastgoed beleggingen
Aandelen 
Vastrentende waarden
Overige beleggingen
Totaal 2023
 
Directe vastgoedbeleggingen
(146)
     
(146)
 
Indirecte vastgoedbeleggingen
(222)
(1)
-
-
(223)
 
Aandelen
-
1.982
-
-
1.982
 
Vastrentende waarden
-
-
2.089
-
2.089
 
Derivaten
-
2
433
-
435
 
Overige beleggingen
-
92
-
71
163
 
Totaal
(368)
2.075
2.522
71
4.300
 
Toerekening algemene kosten aan beleggingsresultaat
       
(7)
           
4.293
 
In geval beleggingsinstrumenten in meerdere beleidscategorieën voorkomen, worden de beleggings­resultaten pro-rata toegerekend op basis van de eindejaarsverdeling. Beleggingskosten worden toe­bedeeld aan de beleidscategorieën voor zover van toepassing. Niet aan beleggingsinstrumenten toe te rekenen kosten worden pro-rata toegerekend op basis van de eindejaarsverdeling.
 
Rendement 2023
       
8,65%
 
Rendement 2022
       
(23,3%)
             
   
2023
2022
15
Overige baten
       
 
De post overige baten bestaat uit:
       
 
Overige
1
 
-
 
 
Totaal
 
1
 
-
 
Onder de overige baten zijn opgenomen de ontvangen creditrente op de handelsbankrekeningen.
Lasten
   
2023
2022
16
Pensioenuitkeringen
       
 
De post pensioenuitkeringen is als volgt opgebouwd:
       
 
Ouderdomspensioen
1.176
 
1.070
 
 
Partnerpensioen
279
 
255
 
 
Wezenpensioen
4
 
3
 
 
Anw-pensioen
4
 
4
 
 
Subtotaal uitkering
 
1.463
 
1.332
 
Afkoopsommen
 
5
 
5
 
Totaal
 
1.468
 
1.337
           
17
Pensioenuitvoeringskosten
       
 
De kosten van de pensioenuitvoering ad € 36 miljoen (2022: € 34 miljoen) zijn exclusief de beleggingskosten. De beleggingskosten worden direct ten laste gebracht van het beleggingsresultaat (zie onderdeel 10). De uitvoering van het vermogensbeheer en de pensioenregeling is net als voorgaande jaren uitbesteed.
De post pensioenuitvoeringskosten is als volgt te splitsen:
   
2023
2022
 
Kosten pensioenuitvoering
24
 
24
 
 
Kosten transitie pensioenuitvoering
-
 
2
 
 
Personeelskosten
6
 
5
 
 
Kosten huisvesting en benodigdheden
1
 
1
 
 
Kosten bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan
2
 
2
 
 
Kosten toezichthouders en Pensioenregister
1
 
1
 
 
Accountantskosten
-
 
-
 
 
Kosten actuariële certificering
-
 
-
 
 
Overige kosten
9
 
5
 
 
Toerekening aan vermogensbeheer
 (7)
 
(6)
 
 
Totaal
 
36
 
34
 
Vanaf boekjaar 2022 is de pensioenuitvoering ondergebracht bij TKP Pensioen B.V. Tot en met 2021 was dit ondergebracht bij MN Services N.V. De kosten transitie pensioenuitvoering hebben nog betrekking op de afrondende werkzaamheden van de transitie waaronder dataschoning. De kosten van uitvoering van de pensioenregeling zijn inclusief btw.
De kosten voor de besturing van het fonds stegen in 2023. In de besturingskosten zijn onder meer de personeelskosten van 41 medewerkers (2022: 37 medewerkers) van het bestuursbureau en 3 uitvoerende bestuursleden (2022: 3 uitvoerende bestuurders) verwerkt en de inhuur van externe medewerkers. 
Eind 2023 heeft het fonds naast de 3 uitvoerende bestuursleden 24,0 fte beleidsbepalers of -adviseurs, 9,7 fte pensioenconsulenten en 5,0 fte in overige ondersteunende functies in dienst. 
Van de personeelskosten wordt 35% van de salarissen, sociale lasten, pensioenen en leasekosten en 50% van de overige kosten toegerekend aan vermogensbeheer (2022: 50% op alle kosten). Van de
kosten bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan wordt 50% van de kosten toegerekend aan
vermogensbeheer (2022: 50%). 
Alle werknemers verrichten hun werkzaamheden in Nederland op locatie van het fonds dan wel op decentrale locaties. Zij nemen deel in de pensioenregeling van het fonds.
 
(x € 1 duizend)
2023
2022
 
Personeelskosten 
       
 
Lonen en salarissen
4.722
 
3.394
 
 
Pensioenlasten
735
 
671
 
 
Sociale lasten
485
 
425
 
 
Overige personeelskosten
268
 
177
 
 
Totaal 
 
6.210
 
4.667
 
Kosten bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan
Onder de kosten voor bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan zijn de totale kosten opgenomen voor het bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan, inclusief de vergoeding aan de leden. De vergoeding aan uitvoerend en niet uitvoerende bestuurders bedraagt in 2023 € 1.468 duizend (2022:
€ 1.403 duizend). De overige personeelskosten van de uitvoerende bestuurders waren € 67 duizend (2022: € 55 duizend). De overige kosten bedragen € 537 duizend (2022: € 443 duizend).
Accountantskosten
De onafhankelijke externe accountant is Ernst & Young Accountants LLP. Op grond van artikel 382a Titel 9 Boek 2 BW is de vermelding van de honoraria van de onafhankelijke accountant inclusief BTW.
 
(x € 1 duizend)
2023
2022
 
Onderzoek van de jaarrekening
202
 
192
 
 
Andere controle werkzaamheden
111
 
196
 
 
Andere niet-controlediensten
-
 
-
 
     
313
 
398
 
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij het fonds zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening en andere controlewerkzaamheden over boekjaar 2023 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. De andere kosten zijn gerelateerd aan de additionele werkzaamheden in het kader van de controle van de informatie in het jaarverslag rondom duurzaamheid.
 
(x € 1 duizend)
2023
2022
 
Kosten toezichthouders en Pensioenregister
       
 
Kosten toezichthouder DNB
1.103
 
714
 
 
Kosten toezichthouder AFM
136
 
120
 
 
Kosten Pensioenregister
106
 
88
 
 
Totaal
 
1.345
 
922
           
18
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
Zie toelichting balanspost voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds (9).
           
19
Mutatie voorziening gemoedsbezwaarden
Zie toelichting balanspost voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds (9).
           
20
Saldo herverzekering
   
2023
2022
 
Uitkeringen uit hoofde van herverzekeringen
-
 
-
 
 
Totaal
 
-
 
-
 
De post saldo herverzekering bestaat uit ontvangen uitkeringen van herverzekeraars (2023: € 95 duizend, 2022: € 101 duizend). 
21
Saldo overdrachten van rechten
 
De afhandeling van nieuwe individuele waardeoverdrachten is afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. De afgelopen twee jaren was de beleidsdekkingsgraad boven de 100% waardoor waardeoverdrachten uitgevoerd konden worden.
   
2023
2022
 
Deze post bestaat uit:
       
 
Uitgaande waardeoverdracht individueel
78
 
209
 
 
Uitgaande waardeoverdracht collectief
-
 
-
 
 
Inkomende waardeoverdracht individueel
(159)
 
(156)
 
 
Inkomende waardeoverdracht collectief
-
 
-
 
 
Totaal
 
(81)
 
53
           
22
Overige lasten
       
 
De post overige lasten is als volgt opgebouwd:
       
 
Mutatie oninbare vorderingen
-
 
-
 
 
Overige
2
 
4
 
     
2
 
4
 
De overige andere lasten bestaan uit betaalde interest.
Arrow-prev Arrow-next